Advies

Organisatie Bestuur Uitvoering Advies Controle Toezicht

De volgende partijen geven gevraagd of ongevraagd advies aan het pensioenfonds:

  • Beleggingscommissie
  • Verantwoordingsorgaan
  • Adviserend Actuaris

Beleggingscommissie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg streeft ernaar om voor u een goed pensioen te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt het geld van de pensioenpremie. Dit doet het fonds zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Taak
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Bij het pensioenfonds voeren vermogensbeheerders het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of deze vermogensbeheerders zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken.

Samenstelling
De beleggingscommissie bestaat uit 4 personen.

Naam Namens
B. de Jong Voorzitter/Externe adviseur
R. Godding         Secretaris
A.J. Zeeuw(aspirant) Lid
P. Westland Externe adviseur

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds.

Taak
Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij vooral om de vraag of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier heeft rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden. Werknemers en gepensioneerden worden elk vertegenwoordigd. Zij zijn benoemd voor een periode van drie jaar. 
 

 Naam

Namens

 P. Oostveen 

 Voorzitter / Gepensioneerden

R. Verhulst

 Gepensioneerden

H Mensinga

 Secretaris / Gepensioneerden

M Kerkvliet

 Werknemers

(Adviserend) Actuaris

Willis Towers Watson is de (adviserend) actuaris van het pensioenfonds. Dit bedrijf bekijkt geregeld hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De actuaris geeft advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds. Denkt u daarbij aan een besluit over:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgever en werknemers betalen