Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen   

Eerder dit jaar hebben we een deelnemersonderzoek gehouden. Er is toen ook de vraag gesteld hoe deelnemers denken over maatschappelijk verantwoord beleggen. Veel deelnemers gaven aan weinig te weten of dit onderwerp. In dit nieuwsbericht geven we uitleg over dit onderwerp.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord beleggen   
 
Maatschappelijk Verantwoord beleggen (MVB) is een veel omvattend begrip. Er worden in de pensioenwereld veel termen gebruikt, zoals duurzaamheid, sustainability, ESG (environment, social en governance), impact beleggen, groen beleggen, etc. We beperken ons hier tot de hoofdlijnen. Pensioenfondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen kijken niet alleen naar de financiele aspecten van de beleggingen. Ze kijken ook of de bedrijven waarin ze beleggen goed omgaan met mens, milieu en bestuur.

Het volledige MVB-beleid vindt u hier

Wetgeving
Er is zeer veel wetgeving over MVB. De belangrijkste noemen we hierna:

Global Compact
  
Global Compact is een niet-bindend pact van de Verenigde Naties om bedrijven wereldwijd aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en richt zich op

  • Mensenrechten
  • Arbeidsnormen
  • Milieu
  • Anti-corruptie

Sanctiewet                                                                                                               

Sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van het internationale recht of
van mensenrechten door regimes die rechtstatelijke en democratische beginselen niet
eerbiedigen. De aangestelde vermogensbeheerders dienen te waarborgen dat zij niet beleggen
in staatsobligaties uitgegeven door landen waartegen een wapenembargo is uitgevaardigd,
niet beleggen in gesanctioneerde (staats)ondernemingen en geen gebruik maken van gesanctioneerde individuen.

Wet marktmisbruik    

Het is pensioenfondsen niet toegestaan om direct te beleggen in producten van clustermunitie volgens deze wet.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Deze Europese wetgeving die op het pensioenfonds van toepassing is zorgt voor een transparantie-eis op het gebied van MVB. Omdat het pensioenfonds minder dan 500 medewerkers in dienst heeft kan het ervoor kiezen een opt-out toe te passen op de transparatieverplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving. Vanwege de beperkte omvang en ambitie op MVB kiest het fonds dan ook voor de opt-out (Artikel 6). De beleggingsfondsen waarin belegd wordt kunnen echter wel duurzaamheidsambities (Artikel 8) hebben.   

Beleid Pensioenfonds Huntsman

Pensioenfonds Huntsman houdt rekening met wettelijke eisen die aan MVB worden gesteld.
Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat het meenemen van duurzaamsheidsoverwegingenpositief bijdraagt aan het  risico-rendementsprofiel van de beleggingen van het pensioenfonds.

Stem- en engagementbeleid: beleggen via beleggingsfondsen

Het pensioenfonds volgt het stembeleid van de beleggingsfondsen waarin belegd wordt. Ook voor het voeren van dialoog (engagement) met ondernemingen wordt gebruik gemaakt van het betrokkenheidsbeleid van de beleggingsfondsen waarin belegd wordt.

Transparantie
In onze beleggingsportefeuille zijn verschillende MVB-instrumenten (door de aangestelde vermogensbeheerders) ingezet waaronder een uitsluitingsbeleid, een engagementbeleid en een stembeleid. In sommige gevallen kan er sprake zijn van ESG-integratie in het beleggingsproces.