Status Nieuw Pensioenstelsel

In de gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan op 17 juni 2024 is de toekomstvisie van het pensioenfonds en de visie op invaren besproken. Als resultaat hiervan kunnen we nu ook de deelnemers hierover informeren. 

In december 2023 informeerden we u op onze website over de nieuwe pensioenwet die is ingegaan. Nu zijn we een half jaar verder en we verwachten nog steeds dat we bij Huntsman het pensioenfonds handhaven zoals het is. De werkgever, OR en vakbonden moeten afspraken maken over een nieuwe regeling voor de werknemers vanaf 2028. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat een regeling buiten ons pensioenfonds. Wij verwachten nog steeds dat wij als gesloten pensioenfonds doorgaan.

We hebben de werkgever gevraagd om snel duidelijkheid te geven over de afspraken die ze maken met de vakbonden en de OR. Mocht er toch een verzoek komen van de werkgever om de regeling uit te voeren en de pensioenaanspraken om te zetten naar een nieuwe regeling (dat noemen we invaren) dan wordt het tijdspad erg krap. De werkgever moet namelijk uiterlijk eind 2024 een transitieplan opstellen en het pensioenfonds moet dan uiterlijk 1 juli 2025 een implementatieplan indien bij DNB. Het pensioenfondsbestuur zal moeten beoordelen of een verzoek van de werkgever beheerst en integer uitgevoerd kan worden.

Invaren

Het pensioenfondsbestuur heeft al wel zelfstandig onderzocht wat invaren zou betekenen voor de deelnemers. Het bestuur kijkt neutraal naar de voor- en nadelen van invaren in een regeling onder de nieuwe pensioenwet. Voor de deelnemers is er een korte termijn voordeel dat de buffers direct uitgedeeld worden bij invaren. De verwachte pensioenuitkering is hoger in het nieuwe pensioenstelsel maar in slecht weer scenario’s (dus als de beleggingen tegen vallen) is deze lager dan in de huidige regeling. Op basis van de huidige ambitie om pensioenen te kunnen indexeren en de behoudende risicohouding die het pensioenfonds heeft namens haar deelnemers, vindt het bestuur dat het pensioenfonds de huidige regeling goed past bij de doelstellingen.

Uiteindelijk is het aan de werkgever, na een te bereiken akkoord met de bonden en OR, om wel of niet een verzoek tot invaren te doen. Het is aan het pensioenfondsbestuur om dat verzoek wel of niet te aanvaarden. Het verantwoordingsorgaan moet dan adviseren of ze invaren wel of niet evenwichtig vindt.

Zodra we u meer kunnen vertellen over wat de nieuwe pensioenwet voor ons pensioenfonds en de deelnemers betekent, zullen we hierover communiceren.

Op deze algemene website van de overheid (Werken aan ons Pensioen ) kunt u lezen welke ontwikkelingen er allemaal zijn op het gebied van de nieuwe pensioenwetgeving in Nederland.