Nieuwsbericht over nieuw pensioenstelsel

Nieuwsbericht over nieuw pensioenstelsel

In de pers wordt veel gesproken en geschreven over het nieuwe pensioenstelsel dat er in Nederland aankomt. We krijgen ook vragen van deelnemers over wat dit nu betekent voor hun pensioen bij Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. In dit artikel ga ik hier nader op in.

Het nieuwe pensioenstelsel in het kort                                                                                                                             
De redenen waarom de regering een nieuw pensioenstelsel wil invoeren zijn drieledig:

  1. Het nieuwe pensioen moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
  2. In het nieuwe pensioenstelsel moet er meer kans zijn op indexatie.
  3. Pensioen wordt meer inzichtelijk en persoonlijker gemaakt.

Het pensioen wordt meer individueel en de werkgever betaalt voortaan voor iedereen dezelfde premie. Hier leest u meer over wat het afschaffen van de doorsneepremie betekent. Veel collectieve elementen van het huidige pensioenstelsel kunnen wel blijven gehandhaafd zoals een solidariteitsbuffer, gezamenlijk beleggen en risicodeling bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Er kan gekozen worden uit twee type pensioenregelingen: De solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. Klik hier om meer over deze regelingen te lezen.

De regering wil uiterlijk 1 januari 2027 het nieuwe pensioenstelsel invoeren. Belangrijke disclaimer momenteel is dat de Eerste Kamer hier de komende periode nog wel mee moet instemmen.

 

Wat betekent dit voor de deelnemers van Pensioenfonds Huntsman Rozenburg?

Het eerlijke antwoord is dat we nog niet weten wat er gaat veranderen voor de deelnemers van Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. De werkgever en vakbonden zullen eerst een akkoord moeten bereiken over een nieuwe regeling en vervolgens moeten besluiten of ze deze regeling willen laten uitvoeren door het pensioenfonds of niet. Wij voorzien momenteel  twee mogelijkheden:

  1. Als de werkgever en vakbonden wel de nieuwe regeling willen laten uitvoeren door het pensioenfonds dan moeten de bestaande pensioenaanspraken omgezet worden naar de nieuwe regeling. Dat noemen we ‘ invaren’. Mocht deze situatie zich voordoen dan betekent dat er de nodige veranderingen zullen zijn, zie hiervoor onderstaande planning.
  2. Als de werkgever en vakbonden niet de nieuwe regeling willen laten uitvoeren door het pensioenfonds dan verandert er niet zo veel voor de slapers en gepensioneerden. Het Pensioenfonds gaat ‘slapend’ door zoals het nu is. Voor de huidige actieve deelnemers betekent het wel dat hun nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2027 bij een andere pensioenuitvoerder gaat plaatsvinden. De in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken blijven voor alle deelnemers ‘achter’ bij het Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.

 

 

Tijdslijnen

De volgende globale tijdslijnen zien we nu voor ons:

1-1-2024      Keuze werkgever/vakbonden voor flexibele of solidaire regeling en voor een
                   pensioenuitvoerder.

  1. Indien Pensioenfonds Huntsman Rozenburg niet de pensioenuitvoerder wordt dan volgt verdere informatie over de nieuwe regeling voor de actieve deelnemers via de werkgever.

 

  1. Indien Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wel de pensioenuitvoerder wordt dan gaat het pensioenfonds samen met de werkgever en vakbonden uitvoering geven aan het project om tijdig over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Een mogelijk tijds planning kan er dan als volgt uitzien nadat er een akkoord is tussen werkgever en de vakbonden:

 

1-7-24           Het pensioenfonds houdt een risicopreferentieonderzoek onder de deelnemers.

1-10-24         De werkgever en OR hebben de gepensioneerden ‘gehoord’ over het concept
                     transitieplan.         

1-10-25         Het pensioenfonds besluit of en hoe evenwichtig ingevaren kan worden. Het
                     verantwoordingsorgaan heeft hier een verzwaard adviesrecht over.

1-1-25           De werkgever en OR moeten een transitieplan indienen bij DNB waarin aangegeven
                     wordt hoe de regeling eruit ziet en hoe eventueel invulling wordt gegeven aan
                     compensatie omdat er over wordt gegaan naar een leeftijdsonafhankelijke premie.

1-7-25           Het pensioenfonds moet een implementatieplan indienen bij DNB en een
                     communicatieplan bij de AFM. Deze plannen dienen goedgekeurd te worden.

1-1-27           Uiterlijk 1-1-27 moet de pensioenadministratie gereed zijn en kan de nieuwe
                     pensioenregeling uitgevoerd worden (waarbij de oude pensioenaanspraken
                     ingevaren zijn).

Houd onze website goed in de gaten. Als er nieuws te melden is over het nieuwe pensioenstelsel dan doen we dat via onze website.

Rein Godding
Manager Pensioenfonds Huntsman Rozenburg